Quy tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ phần 1

Cập nhật: 16/03/2020

Ai học tiếng Anh cũng biết phần trọng âm là phần khó, nó có quá nhiều quy tắc mà phần bất qui tắc lại còn nhiều hơn. Tuy vậy đây là một phần học khá hay và lại cần thiêt, bởi khi các bạn nói 1 câu không có trọng âm từ hay câu, thì đó không phải tiếng Anh.

 

 

Còn khi các bạn nói sai trọng âm từ thì sẽ dễ bị hiểu lầm hoặc họ chả hiểu gì cả. Để học được cách đánh trọng âm chuẩn thì các bạn phải nắm vững phần ngữ âm trước và phải…… hard-working.

 

Thứ nhất, chúng ta chia các từ trong tiếng anh thành hai loại: simple word và complex word. Simple word là những từ không có preffix và suffix. Tức là từ gốc của một nhóm từ đấy. Còn Complex word thì ngược lại , là từ nhánh.

 

 

Simple Word

 

1. Two-syllable words: Từ có hai âm tiết:

 

Ở đây sự lựa chọn rất đơn giản hoặc trọng âm sẽ nằm ở âm tiết đầu, hoặc âm tiết cuối.

 

* Trước hết là qui tắc cho ĐỘNG TỪ và TÍNH TỪ

 

+) Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hoặc nó tận cùng bằng hơn một phụ âm thì nhấn vào âm tiết thứ 2:

 

Ví dụ:

 

apPLY – có nguyên âm đôi

arRIVE- nguyên âm đôi

atTRACT- kết thúc nhiều hơn một phụ âm

asSIST- kết thúc nhiều hơn một phụ âm

+) Nếu âm tiết cuối có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.

 

Ví dụ:

 

ENter – không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn (các bạn xem ở phần phiên âm nhé).

ENvy-không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn.

Open

Equal

Lưu ý, rất nhiều động từ và tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (tiếng anh mà, có rất nhiều qui tắc nhưng phần bất qui tắc lại luôn nhiều hơn): ví dụ như HOnest, PERfect…

 

 

* Qui tắc cho DANH TỪ

 

+) Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết đầu:

 

MOney

PROduct

LARlynx

 

+) Nếu không thì nhấn vào âm tiết thứ 2:

 

balLOON

deSIGN

esTATE

 

 

Tham khảo thêm: 5 Quy tắc nói tiếng Anh quan trọng