Quy tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ phần 2

Cập nhật: 17/03/2020

2. Three-syllable words: Những từ có 3 âm tiết

Qui tắc đối với ĐỘNG TỪ/ TÍNH TỪ:

+) Nếu âm tiết cuối là nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc tận cùng bằng hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết cuối:

Ví dụ:

enterTAIN

resuRECT


+) Nếu âm tiết cuối là nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết giữa, nếu âm tiết giữa cũng là nguyên âm ngắn thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.

 

Như vậy đối với từ có 3 âm tiết, chúng ta sẽ chỉ nhấn vào âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu.

 

Có thể từ có hai âm tiết dài, thì chúng ta xét từ âm tiết cuối lên và lấy cái đầu tiên gặp (Chài, nói thế này có dễ hiểu không ta?).

 

* Qui tắc đối với DANH TỪ

 

Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối lên nhé

 

+) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG được nhấn.

 

+) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:

 

poTAto

 

diSASter

 

+) Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1 (Cái này lạ àh nghe, hơi bất qui tắc một tý).

 

Ví dụ: QUANtity

Đối với danh từ có 3 âm tiết thì âm thứ 1 thường được nhấn.

 

Đó là đối với simple words, còn đối với complex words thì khó khăn hơn vì hầu hết chúng ta đều phải nhớ máy móc.

 

* Complex words được chia thành hai loại: Từ tiếp ngữ (là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ) và Từ ghép (là những từ do hai hay nhiều từ ghép lại thành, ví dụ như armchair…).

 

Tham khảo thêm: Quy tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ phần 1