Quy tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ phần 3

Cập nhật: 17/03/2020

Tiếp vĩ ngữ (Suffixes)

1. Trọng âm nằm ở phần tiếp vĩ ngữ

 

Đối với các từ gốc(sterm) mang các vĩ ngữ sau đây, thì trọng âm nằm chính ở phần vĩ ngữ đó:

_ain (chỉ dành cho động từ) như entertain, ascertain

_ee như employee, refugee

_eer như volunteer, mountaineer

_ese như journalese, Portugese

_ette như cigarette, launderette

_esque như picturesque, unique

2. Tiếp vĩ ngữ không ảnh hưởng vị trí trọng âm

 

Những tiếp vĩ ngữ sau đây, khi nằm trong từ gốc thì không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc đó, có nghĩa là trước khi có tiếp vĩ ngữ, trọng âm nằm ở đâu, thì bây giờ nó vẫn ở đấy.

 

_able : comfortable, reliable….

_age : anchorage…

_ al: refusal

_en : widen


_ful : beautifful …

_ing :amazing …

_like : birdlike …

_less : powerless …

_ly: lovely, huriedly….

_ment: punishment…

_ness: happpiness

_ous: dangerous

_fy: glorify

_wise : otherwise

_y(tính từ hay danh từ) : funny

_ ish (tính từ) : childish, foolish …(Riêng đối với động từ có từ gốc hơn một âm tiết thì chúng ta nhấn vào âm tiết ngay trước tiếp vĩ ngữ: demolish, replenish).

Còn một số tiếp vĩ ngữ là _ance; _ant; _ary thì cách xác định: Trọng âm của từ luôn ở từ gốc, nhưng khôg có cách xác định rõ là âm tiết nào, nó tuỳ thuộc vào các nguyên âm của từ gốc đó, căn cứ vào qui tắc dành cho simple words rồi xác định là được thôi.

 

3. Đốì với tiếp đầu ngữ (Prefixes)

 

Thì chúng ta không có qui tắc cụ thể, do tác dụng của nó đối với âm gốc không đồng đều, độc lập và không tiên đoán được. Do vậy, các bạn phải học máy móc thôi, không có cách nào khác.

4. Từ ghép

Đối với từ ghép gồm hai loại danh từ thì nhấn vào âm tiết đầu: typewriter; suitcase; teacup; sunrise

Đối với từ ghép có tính từ ở đầu, còn cuối là từ kết thúc bằng _ed, nhấn vào âm tiết đầu của từ cuối: ví dụ như bad-TEMpered

Đối với từ ghép có tiếng đầu là con số thì nhấn vào tiếng sau:three-WHEEler


Từ ghép đóng vai trò là trạng ngữ thì nhấn vần sau: down-STEAM(hạ lưu)

Từ ghép đóng vai trò là động từ nhưng tiếng đầu là trạng ngữ thì ta nhấn âm sau: down-GRATE(hạ bệ ); ill-TREAT(ngược đãi, hành hạ)

5. Đối với các cặp từ loại

 

Có nghĩa là các cặp từ có 2 âm tiết (có khoảng vài chục cặp thôi các bạn), chính tả giống hệt nhau nhưng khác nhau về từ loại (danh từ, động từ, tính từ) thì dẫn đến vị trí nhấn âm cũng khác nhau.

 

Quy tắc cho các cặp từ này là: động từ thì trọng âm vào âm tiết thứ 2 còn danh từ hay tính từ thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.

 

Ví dụ:

 

absTRACT (v)

 

ABStract

 

Tham khảo thêm: Quy tắc đầy đủ cho vấn đề đánh trọng âm từ phần 2